เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด
คำอธิบายคลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และมีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง เป็นไอศกรีมจากข้าวกล้องงอก สบู่ น้ำนมข้าวกล้อง และทำน้ำข้าวกล้องงอก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรให้มี
แหล่งเงินทุนสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะสำนักวิจัยและพัฒนา
ภาคสาขาคลินิกเทคโนโลยี
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th