เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้รูปแบบการปลูกพืชร่วมในสวนยางอย่างยั่งยืน
คำอธิบายการปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้มากขึ้น เนื่องจากต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพาราและเพิ่มรายได้ สาหรับการเลือกปลูกพืชแซมและพืชร่วมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์สำคัญของเกษตรกร สำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับระบบการปลูกพืชแซมและพืชร่วมให้มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการปุ๋ยและน้ำอย่างเพียงพอ การทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดจากการปลูกพืชร่วมยางพาราในลักษณะเดิม และการปรับปรุงรูปแบบการทาสวนยางพาราใหม่ จะเป็นการจัดการสวนยางพาราได้อย่างยั่งยืนและนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรสวนยางพาราได้ในอนาคต
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th