เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ
คำอธิบายเป็นการติดตั้งระบบอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ดประกอบด้วย ระบบเซนเซอร์วัดความชื้นด้วยคลื่น และระบบให้น้ำ โดยสามารถกำหนดค่าความชื้นและระยะเวลาในการให้น้ำเพื่อให้เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิดได้
แหล่งเงินทุนมรภ. รำไพพรรณี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายประพัน ลี้กุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามรภ. รำไพพรรณี
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่อยู่มรภ.รำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์039471062
อีเมลNiceman88oi@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.eresearch.rbru.ac.th/index.php?ac=detailhistory&key=20160507205323-497428&his_id=191
ชื่อ-นามสกุลนายสินาด โกศลานันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามรภ. รำไพพรรณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์0869293517
อีเมลsinat.k@rbru.ac.th