เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้แผ่นกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย
คำอธิบายเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานานแล้ว จากนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กาวชนิดว่องไวต่อการกด (Pressure sensitive adhesive, PSA) คือ กาวที่ประกอบด้วยกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดเพียงเล็กน้อย และต้องสามารถลอกออกได้อย่างง่ายโดยไม่ทำลายพื้นผิว เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว การติดไม่ต้องใช้แรงมากกว่าแรงดันจากปลายนิ้วมือ ไม่ต้องใช้การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ. มีความสามารถมากพอที่จะยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้ มี cohesive strengthที่มากเพียงพอเมื่อดึงออกแล้วพื้นผิววัสดุสะอาด ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติด กาวชนิดนี้มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว อุตสาหกรรมกาวติดกระดาษชนิดลอกออกได้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่คำขอ1403001364
วันขอรับสิทธิบัตร10-12-14
ชื่อผู้ประดิษฐ์ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์แผ่นกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ภาคสาขาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074288022
อีเมลsci-pr@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.sci.psu.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th