เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างเครือข่าย ในขั้นตอน Manufacturing เพื่อแปรสภาพเพิ่มและสร้างคุณค่าอาหารฮาลาล
คำอธิบายการผลิต วิธีการ เทคโนโลยี :กระบวนการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและมีอายุเก็บรักษายาวนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุผลิตเครื่องส าอางฮาลาล การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาล, การพัฒนาสถานประกอบการ พัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่ธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม ผลิตภัณเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฮาลาล,การผลิตและการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุดิบเพื่อการ ผลิตเครื่องสำอางฮาลาล, การพัฒนาบุคลากร/วิธีการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการติดตามการรักษามาตรฐานฮาลาล
แหล่งเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.สันทัต วิเชียรโชติ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะสถาบันฮาลาล
ภาคสาขา-
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074289294
อีเมลhalinst.psu@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.halinst.psu.ac.th/th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th