เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้ยางปั้นได้
คำอธิบายเป็นยางที่สามารถปั้นได้เมื่อเจอความร้อนจะแข็ง ถ้าไปใส่ในน้ำร้อน จะนุ่มเหมือนดินน้ำมัน สามารถนำไปประยุกต์เป็นอะไรก็ได้ เช่น สายคาดหน้ากากอนามัย หรือจะปั้นให้เพื่อประกอบกับดินสอ ปากกาสำหรับใช้กดปุ่มต่าง ๆ ซึ่งต่อ ยอดจากแนวคิดที่ใช้พิสูจน์หลักฐาน ไว้ลอกลายนิ้วมือผู้เสียชีวิต สามารถทำเป็นรูปร่างอย่างไรก็ได้ โดยวัสดุชนิดนี้ปัจจุบันมีจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดย บริษัท วอนนาเทค จำกัด
แหล่งเงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074288022
อีเมลsci-pr@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.sci.psu.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th