เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การตลาด การขาย เพื่อพัฒนาระบบตลาดอาหารฮาลาล
คำอธิบายการศึกษา พัฒนา วิจัยการตลาด แหล่งและข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล, การส่งเสริมตลาดของอาหารฮาลาลในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาความต้องการของการให้บริการของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม, การพัฒนาวิธีการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้า ฮาลาล,การส่งเสริมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในด้านภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาด การ ขยายตลาดไปสู่ระดับโลก, การส่งเสริมด้านการลงทุนในการผลิตสินค้าฮาลาล การสร้าง Exporter /Trader
แหล่งเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะสถาบันฮาลาล
ภาคสาขา-
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074289292
อีเมลhalinst.psu@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.halinst.psu.ac.th/th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th