เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
คำอธิบายเป็นผลงานวิจัย และพัฒนาร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ ผู้ประกอบการ บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัดสถาบันเกษตรกรท าสวนยาง และผลิตภัณฑ์ยางตาชี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อผู้พิการทางการมองเห็น หรือผู้ที่มีสายตาเลือนราง และเพื่อความปลอดภัยของคนทุกคนมีจุดเด่นที่สามารถผลิตได้จากยางพาราธรรมชาติ 100% คือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์จากปิโตรเคมีอย่างยางสังเคราะห์ และเทอร์โมพลาสติก โดยข้อดีของยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นดี เป็นมิตรต่ออุปกรณ์รถเข็น วีลแชร์ จะช่วยลดการสะเทือน ซึ่งอาจทำให้ผู้นั่งรู้สึกเจ็บได้
แหล่งเงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.อาซีซัน แกสมาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา
ภาคสาขา-
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074282269
อีเมลazizon.k@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.nr-iri.psu.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์047286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th