เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้ยาเจลสกัดจากเปลือกมังคุดสาหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก
คำอธิบายการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดโดยใช้องค์ประกอบในตำรับยาครีม ได้แก่ ไอโซโพรพิล เมอริสเทรต (isopropyl myristate) และ เซตทิล แอลกอฮอล์ (cetyl alcohol)เพื่อเป็นตัวทำละลายในการสกัดสาร และสกัดสารด้วยเครื่องไมโครเวฟ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารทั้งสองชนิดนี้มีความมีขั้วใกล้เคียงกับไดคลอโรมีเทน แต่มีความปลอดภัยและมีราคาที่ถูกกว่าสารสกัดที่ได้จากวิธีการนี้มีสารแอลฟา-แมงโกสตินความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 2.0% w/w และสามารถนำมาใช้เตรียมยาได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการระเหยตัวทำละลายออก ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้นำสารสกัดดังกล่าวมาใช้เตรียมยาในรูปแบบยาเจลเพื่อใช้สำหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก โดยยาเจลที่เตรียมได้มีความเข้มข้นของสารแอลฟา-แมงโกสติน 0.1-0.2% w/w และสามารถควบคุมคุณภาพของยาให้มีสารออกฤทธิ์แอลฟา-แมงโกสติน ในปริมาณคงที่เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตยา
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะเภสัชศาสตร์
ภาคสาขาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074282000
อีเมลwebmaster@pharmacy.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/pharmacy.psu
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th