เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน
คำอธิบายการพัฒนากรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดให้มีสารอัลฟาแมงโกสตินปริมาณสูงด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเตรียมตำรับยาทาเฉพาะที่
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ1401006486
วันขอรับสิทธิบัตร28-10-14
ชื่อผู้ประดิษฐ์รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะเภสัชศาสตร์
ภาคสาขาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074282000
อีเมลwebmaster@pharmacy.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/pharmacy.psu/about/?ref=page_internal
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th