เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้สูตรตำรับยาเจลที่มีตัวยาสำคัญเป็นสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน
คำอธิบายสูตรตำรับยาเจลที่มีตัวยาสำคัญเป็นสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ1501006689
วันขอรับสิทธิบัตร04-11-15
ชื่อผู้ประดิษฐ์รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์สูตรตำรับยาเจลที่มีตัวยาสำคัญเป็นสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะเภสัชศาสตร์
ภาคสาขาภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074282000
อีเมลwebmaster@pharmacy.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/pharmacy.psu/about/?ref=page_internal
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th