เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อองค์ความรู้การล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดไมโคร
คำอธิบายเป็นกรรมวิธีการล้างผักโดยการใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในหน่วยไมโครเมตรหรือเล็กกว่า เทคโนโลยีนี้มีส่วนช่วยในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ นอกจากนี้กรรมวิธีนี้ยังเหมาะสำหรับการล้างผักในกลุ่มอินทรีย์และผักปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีหรือมีการใช้สารเคมีในปริมาณน้อยมาก นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่าการล้างด้วยเทคโนโลยนี้สามารถลดปริมาณสารเคมีเกษตรที่ติดมากับผลผลิตได้อีกด้วย ในปัจจุบันได้มีภาคเอกชนนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตผักตัดแต่งพร้อมบริโภคภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แหล่งเงินทุนสวทช ร่วมทุนกับภาคเอกชน
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังกัดคณะคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ที่อยู่49 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซอย 25 ตำบล อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์024707734
อีเมลnutthachai.pon@kmutt.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายวาริช ศรีละออง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์024707726
อีเมลvarit.sri@kmutt.ac.th