เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อองค์ความรู้1-MCP Micrpbubbles
คำอธิบายในอดีตที่ผ่านมามีการใช้สาร 1-mcp กับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และไม้ดอก เนื่องจากผลิตผลการเกษตรในกลุ่มนี้มีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจำหน่ายที่สั้นทำให้ไม่สามารถขนส่งไปจำหน่ายในระยะไกลได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการรมผลผลิตสดทางการเกษตรโดยใช้ก๊าซ 1-mcp ประมาณ 6-24 ชั่วโมง ทำให้สามารถชะลอการสุกในผลไม้ ชะลอการเหี่ยวและเหลืองของผัก และชะลอการหลุดร่วงของดอกไม้ อย่างไรก็ตามการรมเป็นระยะเวลานานเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมสำหรับอุตาหกรรมไม้ดอกเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะกล้วยไม้ที่จะต้องมีการส่งออกภายในวันที่มีการตัดจากต้น ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการดึงก๊าซ 1-mcp มาผสมกับน้ำภายใต้ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดไมโคร ทำให้ก๊าซถูกห่อหุ้มด้วยฟองอากาศขนาดเล็กและถูกดูดซับเข้าสู่พืชได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น โดยเทคโนโลยีนี้ได้ถูกทดสอบกับการส่งออกกล้วยไม้จากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว และได้ผลดีในการชะลอการหลุดร่วงของดอกในระหว่างการขนส่ง
แหล่งเงินทุนสวก ร่วมทุนกับภาคเอกชน สนับสนุนการส่งออกกล้วยไม้
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สังกัดคณะคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ที่อยู่49 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซอย 25 ตำบล อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์024707734
อีเมลnutthachai.pon@kmutt.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายวาริช ศรีละออง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์024707726
อีเมลvarit.sri@kmutt.ac.th