ระบบบริการภาครัฐ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


การวางแผนการผลิต

บริการภาครัฐ : ... บริการ

การหาปัจจัยการผลิต

บริการภาครัฐ : ... บริการ

การเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์

บริการภาครัฐ : ... บริการ

การเก็บเกี่ยว

บริการภาครัฐ : ... บริการ

การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า

บริการภาครัฐ : ... บริการ

การตลาด การจำหน่าย

บริการภาครัฐ : ... บริการ

บริการอื่นๆ

บริการภาครัฐ : ... บริการ

 
 


แสดง 1 ถึง 10 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อบริการภาครัฐของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ชื่อบริการ หน่วยงาน วัฏจักรการทำการเกษตร
#การวางแผนการผลิตการหาปัจจัยการผลิตการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าการตลาด การจำหน่าย
พืช ปศุสัตว์ ประมง พืช ปศุสัตว์ ประมง พืช ปศุสัตว์ ประมง พืช ปศุสัตว์ ประมง พืช ปศุสัตว์ ประมง พืช ปศุสัตว์ ประมง
1การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าวกข.
2การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ทบ.1)กปม.
3การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Fisheries Single Windowกปม.
4การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์นํ้า (Annex IV)กปม.
5การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)กปม.
6การออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)กปม.
7การออกใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)กปม.
8การออกใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF6)กปม.
9การออกใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านราชอาณาจักร (DOF7)กปม.
10การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Imported Aquatic Animal Movement Document)กปม.