เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 61 ถึง 70 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
611) การคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ/โคนม, 2) เทคโนโลยีการผลิตอาหารผสมครบส่วน/อาหารหมักสำเร็จรูป (total mixed ration/fermented total mixed ration; TMR/FTMR) ในการเลี้ยงโค, 3) เทคโนโลยีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิโคเนื้อร้อยเอ็ด
62การผลิตชาจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิพร้อมดื่ม 2.การผลิตพืชในระบบปลอดภัย 3. การใช้สารชีวภาพในการจัดพืชร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
63กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ อเนกประสงค์ศูนย์ AIC จังหวัดลำพูนลำพูน
64การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหอมแดงศูนย์ AIC จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ
65การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว (Rigidoporus microporus)ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
66การจัดการปุ๋ยและการจัดการดินปลูกยางพารา ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
671.งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองในแปลงเกษตรกรศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
68การจัดการโรคในยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
69จังหวัดสงขลา มีการน าร่องปลูกข้าวพันธุ์ ก-ข 43ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
70งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพะยอมและพันธุ์ข้าวกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธี ผสมกลับ และคัดเลือก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ ๒)ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา