เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 51 ถึง 60 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
51atiptriaining.comศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
52การปลูกพืช ผัก อินทรีย์ระบบอัตโนมัติ/การเพาะ ขยายพันธ์กล้วยไม้พื้นถิ่นภาคใต้/ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตดโมัติ/ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี/ฟาร์มเลี้ยงหมูระบบปิด/การแปรรูปอาหารยุคใหม่ ศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
53โซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
54ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
55การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทะเลในระบบน้ำหมุนเวียนศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
56การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารศูนย์ AIC จังหวัดพัทลุงพัทลุง
57เทคนิควิธีการในเรื่องของ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics technology) ในด้านการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้านต่าง ๆศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านภูมิสารสนเทศเกษตร (Excellence Center for Agricultural Geoinformatics: ECAGI)พิษณุโลก
58ระบบชลประทานขนาดเล็กในนาเกลือศูนย์ AIC เพชรบุรี / ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกลือทะเลเพชรบุรี
59โดรนถ่ายภาพ, โดรนเกษตร, ระบบออโต้แพ็คเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
60นวัตกรรมการพัฒนาผลิภัณฑ์สับปะรดภูเก็ตศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านสับปะรดภูเก็ตภูเก็ต