เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 31 ถึง 40 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
31ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพด ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
32การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
33ไซรัปมะดัน ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
34การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมจากผักตบชวาศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
35ไลน์บอทโรคข้าว: โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยการใช้การวิเคราะห์ภาพภ่ายและปัญญาประดิษฐ์ศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐมนครปฐม
36เทคโนโลยี application GAPศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐมนครปฐม
37ชุดสาธิตการตรวจวัดธาตุไนโตรเจนในดินแบบต่อเนื่อง ศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
38ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีไอโอทีศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
39หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตเชื่อเห็ดปลอดเชื้อคุณภาพดี/หลักสูตรการอบแห้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์/หลักสูตรระบบควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนศูนย์ AIC บึงกาฬบึงกาฬ
401) ระบบ Internet of Thing เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตร 2) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบตามตะวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Geo-Informatics) ระบบสารสนเทศภูมิศาสศูนย์พัฒนา Reskill / Upskill เกษตรกรปราชญ์เปรื่องเพื่อการเกษตรกรรมแม่นยำสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูปทุมธานี