เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


ทั้งหมด 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
1ระบบการให้น้ำพืชผักอัตโนมัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่กระบี่
2โซล่าเซลล์บริหารจัดการน้ำศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
3แป้งกล้วยไข่ศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
4ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือกศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
5การใช้สารสกัดจากปลีกล้วยร่วมกับไตโตซานในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6หุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับสำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน, ระบบบังคับทิศทางอัตโนมัติสำหรับควบคุมแถวการทำงานของรถแทรกเตอร์, ระบบวัดความหวานของลำอ้อยมีชีวิตแบบไม่ทำลายโดยเทคนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอัจฉริยะขอนแก่น
7โดรนตรวจความแข็งแรงของพืชศูนย์ AIC จันทบุรี จันทบุรี
8โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะศูนย์ AIC จันทบุรี จันทบุรี
9การอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าศูนย์ AIC จันทบุรี จันทบุรี
10เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ด้านเกษตรอินทรีย์จันทบุรี
11ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษาแบบครบวงจร ด้านเกษตรอินทรีย์จันทบุรี
12องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต การจัดการการตลาต อย่างครบวงจรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านพืชสมุนไพรจันทบุรี
13ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ผลเมืองร้อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจันทบุรี
14ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) ศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
15การปรับปรุงพันธุ์บัว ศูนย์ความเป็นเลิศ พืชอนาคต โดยเน้นความเป็นเลิศด้านบัว ชลบุรี
16การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตรวจคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชลบุรี
17การเป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่ออบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์ชุมพร
18ครีมลูกประคบ เจลหญ้าเอ็นยืดศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะด้านนวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
19ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกผักกาดหอมห่อศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
20ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตามแสงอาทิตย์แบบปรับสมดุลระดับน้ำศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
21เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำใช้งานง่ายราคาถูกสำหรับชุมชนศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
22การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
23การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกสับปะรดโดยไม่ใช้ออกซิเจนศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
24การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงสลัดแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
25การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดอยสะเก็นเพื่อรองรับการส่งขายในสหกรณ์เทศบาลนครเชียงรายศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
26การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของฟองอากาศละเอียด (ไม่โคร/นาโน) (FB) เรื่องอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
27นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคนม–โคเนื้อคัดแยกเพศ 70% (Bull sperm sexing)ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่
28เครื่องอบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าวิทยาลัยชุมชนตราดตราด
29การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงต้นข้าวอ่อนเสริมโปรตีนศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
30การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนดาไมท์ ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
31ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพด ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
32การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
33ไซรัปมะดัน ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
34การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมจากผักตบชวาศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
35ไลน์บอทโรคข้าว: โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยการใช้การวิเคราะห์ภาพภ่ายและปัญญาประดิษฐ์ศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐมนครปฐม
36เทคโนโลยี application GAPศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐมนครปฐม
37ชุดสาธิตการตรวจวัดธาตุไนโตรเจนในดินแบบต่อเนื่อง ศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
38ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีไอโอทีศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
39หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตเชื่อเห็ดปลอดเชื้อคุณภาพดี/หลักสูตรการอบแห้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์/หลักสูตรระบบควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนศูนย์ AIC บึงกาฬบึงกาฬ
401) ระบบ Internet of Thing เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตร 2) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบตามตะวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Geo-Informatics) ระบบสารสนเทศภูมิศาสศูนย์พัฒนา Reskill / Upskill เกษตรกรปราชญ์เปรื่องเพื่อการเกษตรกรรมแม่นยำสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูปทุมธานี
41การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปาจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาร์เดนซิสศูนย์ AIC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
42องค๋ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ AIC จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี
43ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
44ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจร จังหวัดปัตตานีศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
45ศูนย์ฝึกอบรมการแปรรูปยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
46ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการเกษตรในเมืองศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
47โรงเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลลีนศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
48เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูครบวงจร ศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
49เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ผมนาง และขนนกศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
50ตะกร้าอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
51atiptriaining.comศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
52การปลูกพืช ผัก อินทรีย์ระบบอัตโนมัติ/การเพาะ ขยายพันธ์กล้วยไม้พื้นถิ่นภาคใต้/ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตดโมัติ/ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี/ฟาร์มเลี้ยงหมูระบบปิด/การแปรรูปอาหารยุคใหม่ ศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
53โซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
54ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
55การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทะเลในระบบน้ำหมุนเวียนศูนย์ AIC จังหวัดพังงาพังงา
56การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารศูนย์ AIC จังหวัดพัทลุงพัทลุง
57เทคนิควิธีการในเรื่องของ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics technology) ในด้านการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้านต่าง ๆศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านภูมิสารสนเทศเกษตร (Excellence Center for Agricultural Geoinformatics: ECAGI)พิษณุโลก
58ระบบชลประทานขนาดเล็กในนาเกลือศูนย์ AIC เพชรบุรี / ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกลือทะเลเพชรบุรี
59โดรนถ่ายภาพ, โดรนเกษตร, ระบบออโต้แพ็คเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
60นวัตกรรมการพัฒนาผลิภัณฑ์สับปะรดภูเก็ตศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านสับปะรดภูเก็ตภูเก็ต
611) การคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ/โคนม, 2) เทคโนโลยีการผลิตอาหารผสมครบส่วน/อาหารหมักสำเร็จรูป (total mixed ration/fermented total mixed ration; TMR/FTMR) ในการเลี้ยงโค, 3) เทคโนโลยีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิโคเนื้อร้อยเอ็ด
62การผลิตชาจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิพร้อมดื่ม 2.การผลิตพืชในระบบปลอดภัย 3. การใช้สารชีวภาพในการจัดพืชร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
63กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ อเนกประสงค์ศูนย์ AIC จังหวัดลำพูนลำพูน
64การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหอมแดงศูนย์ AIC จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ
65การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว (Rigidoporus microporus)ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
66การจัดการปุ๋ยและการจัดการดินปลูกยางพารา ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
671.งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองในแปลงเกษตรกรศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
68การจัดการโรคในยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
69จังหวัดสงขลา มีการน าร่องปลูกข้าวพันธุ์ ก-ข 43ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
70งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพะยอมและพันธุ์ข้าวกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธี ผสมกลับ และคัดเลือก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ ๒)ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
71การพัฒนาชีวภัณฑ์ B-Riceศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
72สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
73ระบบวนเกษตรยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
74การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
75รูปแบบการปลูกพืชร่วมในสวนยางอย่างยั่งยืนศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
76การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลาศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
77การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานFSC และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกยางพารา เพื่อพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางพาราไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและมีความยั่งยืน ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
78การผลิตข้าวผัดสูญญากาศช่วยน้ำท่วมศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
79การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
80แผ่นกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลายศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
81การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างเครือข่าย ในขั้นตอน Manufacturing เพื่อแปรสภาพเพิ่มและสร้างคุณค่าอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
82ยางปั้นได้ ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
83การตลาด การขาย เพื่อพัฒนาระบบตลาดอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
84ถุงมือเคลือบเงินขนาดอนุภาคนาโนที่ได้จากสมุนไพร ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
85ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับคนพิการทางการมองเห็นศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
86ถุงนิ้วศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
87ยางรัดหน้ากากอนามัยศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
88สูตรจัดการมะเร็งศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
89ยาเจลสกัดจากเปลือกมังคุดสาหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปากศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
90กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสตินศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
91สูตรตำรับยาเจลที่มีตัวยาสำคัญเป็นสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสตินศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
92ความหลากหลายและการคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
93พัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
94เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลมังคุดศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
95พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ำมันสูงศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
96ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากน้ำมันปาล์มศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
97โฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
98การล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดไมโครศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
991-MCP Micrpbubblesศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
100สเปรย์ก๊าซ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนชนิดกระป๋องอัดแรงดันพร้อมใช้งานศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
101การผลิตไมโครกรีนเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
102การปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนศูนย์ AIC จังหวัดสระแก้วสระแก้ว
103กล้วยหอมผงศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
104เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ เตาเผาชนิดต่าง ๆ ศูนย์เรียนรู้ อัศจรรย์ควันไม้สิงห์บุรี
105ฟาร์มอัจฉริยะ/การปลูกผักวิถีอินทรีย์ศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
106การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มแม่สินศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
107ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนจากหม่อนไหม รสแคนตาลูปศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
108การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
109ขนมครกกรอบศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
110การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zonnig by Agri-Map)ศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
111นวัตกรรม Smart4Mศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
112เครื่องคัดแยกความอ่อนแก่ของมะม่วงโชคอนันต์ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนครสุโขทัย
113เครื่องแบนกล้วยสุกเชิงอุตสาหกรรมศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
114เครื่องตีเกลียวเส้นไหม 2 หัวปั่นสุรินทร์สุรินทร์
115เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กอัจฉริยะ (AAISC-1)สุรินทร์สุรินทร์
116ระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Networkสุรินทร์สุรินทร์
117ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม (Smart Farm Monitoring)สุรินทร์สุรินทร์
118คลินิกเทคโนโลยีศูนย์ AIC จังหวัดหนองคายหนองคาย
119เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติศูนย์ AIC จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
120การให้อาหารปลาอัตโนมัติ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
121ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อเกษตรกรและชุมชนศูนย์ AIC จังหวัดอ่างทองอ่างทอง
122โดรนเพื่อการเกษตรศูนย์ AIC จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
123ภูมิปัญญาการเลี้ยงกระบืออุทัยธานีศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกระบือพันธู์ดีลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี
124การควบคุมโรคใบจุดคะน้าด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก